Fondatorii acestui blog au fost Simion, Constantin si Alinush.
Pentru o incărcare rapidă a paginii utilizaţi Google Crome. Pentru orice nelamurire

Poze Banchet şi Ghidul de întocmire a lucrării de Licenţă

      
Mă tot intreaba lumea de licenţă, de parcă n-aş fi şi eu tot în situaţia lor... Dacă vreţi să ştiţi cum se trebuie să vă faceţi licenţa citiţi următoarele rânduri sau Descărcaţi Ghidul Complet de întocmire a lucrării de licenţă pt IPMIşti.


GHID

PENTRU ÎNTOCMIREA LUCRĂRII DE licenţă


A. Norme privind stabilirea şi alegerea temei lucrării de licenţă

1.Studentul va primi tema de cercetare care va constitui tema pentru lucrarea de licenţă la începutul semestrului II, anul III. Temele sunt propuse de către cadrele didactice îndrumătoare care au titlul de doctor şi sunt minim şef lucrări/lector.
2. La rezolvarea aceleiaşi teme pot participa grupe de 2-3 studenţi (pentru teme complexe), cu precizarea pentru fiecare student a părţii din temă care va fi rezolvată de acesta.  
3.Temele de cercetare vor fi afişate la avizierul catedrei coordonatoare a programului de studiu, studentul având posibilitatea de a alege ce temă doreşte, ulterior fiind afişate şi listele finale cu profesorii îndrumători.
4. Temele pot fi propuse şi de către studenţi, cu consultarea unui cadru didactic îndrumător, urmând a fi avizate de către şeful de catedră.
5. După alegerea temei, studenţii vor completa Cererea tip pentru alegerea lucrării de licenţă, pe care o vor depune la secretariat.
6. Confirmarea temei alese/ propusă de student şi a cadrului didactic îndrumător se va face de către catedră şi avizată de conducerea Facultăţii.
7. Cadrul didactic îndrumător va elabora împreună cu studentul planul de cercetare, titlul şi structura lucrării şi va completa formularul tip pentru Referatul de evaluare a proiectului de disertaţie (F 179.08). Studentul are obligativitatea de a se prezenta regulat la orele de consultanţă pentru a discuta stadiul  cercetării. Evidenţa consultaţiilor se consemnează în Referatul de evaluare a proiectului de disertaţie.
8. Lucrarea de licenţă va fi predată la îndrumător în format electronic, cu două săptămâni înainte de data susţinerii examenului. Îndrumătorul va verifica lucrarea cu privire la originalitate folosind softul „Plagiarism”. Dacă lucrarea corespunde din punct de vedere al condiţiilor de originalitate corespunzătoare regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de disertaţie la studii universitare de masterat (un procent total al categoriilor „Original” şi „Referenced” de 80%;  procentul categoriei „Original” trebuie să fie de minim 20% iar a categoriei „Plagiat” de 15% excluzând tabele, figuri, grafice), atunci îndrumătorul acceptă lucrarea de licenţă în format hârtie (legată) şi pe CD. Lucrarea va avea ca anexă şi o declaraţie a autorului privind asumarea originalităţii.
9. Referatul îndrumătorului şi rezultatul aplicării softului „Plagiarism” vor fi capsate la lucrare şi vor rămâne la îndrumător pe perioada de păstrare a lucrărilor de disertaţie (doi ani). Îndrumătorul răspunde de păstrarea lucrării şi de predarea acesteia pentru casare după îndeplinirea timpului de păstrare. În viitor la nivelul fiecărei facultăţi se va înfiinţa o bază de date privind lucrările de licenţă.
10. Dacă rezultatul celor două categorii „Original” şi „Referenced” indică un procent mai mic de 80% lucrarea va fi analizată pentru depistarea eventualelor erori de verificare (citări neidentificate de program).
11. Nu se admit lucrări care au în conţinut: date experimentale, tabele, figuri, grafice, fotografii plagiate, chiar dacă procentul de informaţie din categoria „Plagiarism” este sub 15%.
12. În cazul respingerii lucrării de licenţă de către îndrumător, absolventul nu îndeplineşte condiţiile de a se înscrie la examenul de licenţăe.


B. Structura lucrării de disertaţie

Lucrarea de licenţă va fi dezvolatată pe parcursul a 40-50 de pagini, va fi structurată pe capitole şi va include următoarele elemente obligatorii:

a. Copertă/ Pagină de titlu – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa 1;
b. Declaraţie standard – lucrarea de dlicenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. Declaraţia poate fi descărcat de pe site-ul departamentului de management: www.calitate.ub.ro. (formular cod F 60.07).

c. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină titlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor, însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol/subcapitol (a se vedea exemplul din Anexa 2). Între capitole trebuie să existe o legătură logică, iar conţinutul să reprezinte o structură bine închegată. Structura recomandată de capitole este următoarea:
-          introducere – motivarea alegerii temei (1-2 pagini)
-          capitolul 1 – stadiul actual al cercetărilor in domeniul temei (maxim 10 pagini);
-          capitolul 2 – legislaţia în domeniul temei – legi, hotărâri de guvern, ordonanţe, standarde (maxim 5 pagini);
-          capitolul 3 – studiu de caz, (circa 15-20 pagini);
-          capitolul 4 – identificarea aspectelor de mediu pentru activitatea analizată  (circa 5 pagini);
-          capitolul 5 – evaluarae impactului ecologic cu referire la tema studiată (circa 5 pagini);
-          capitolul 6 – dezvoltarea unui sistem de monitorizare (circa 5 pagini);
-          bibliografie.


C. Redactarea lucrării de licenţă
Lucrarea de licenţă se va redacta pe format A4, la 1,5 rânduri pe pagină, corp de literă tip Times New Roman, mărimea 12 (sau 14 la un rând) cu 2,5 cm sus (top) si jos (bottom), 2,5 cm la stanga (left) si la dreapta (right).
Coperta şi prima pagina a părţii scrise (care constituie subcoperta), vor fi identice şi vor indica tema lucrării de licenţă, numele şi prenumele absolventului, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şi anul elaborării.
Pagina a doua conţine tema lucrării cu precizarea unor parametri de bază ce caracterizează obiectul temei.
Pagina a patra a lucrării va conţine cuprinsul acesteia.
În continuare urmează conţinutul propriu-zis al lucrării care se va redacta sistematic, clar şi concis, evitând scrierea repetată a unor formule, explicaţii simple etc. Utilizarea diacriticelor este obligatorie.
Este indicat ca fiecare capitol să înceapă pe o pagină nouă, păstrând constantă distanţa de la marginea de sus a foii la titlul capitolului.
Observaţie. Dacă în documentele utilizate pentru documentare sunt menţionate valori/mărimi/instrucţiuni conform unor standarde anulate sau actualizate la data realizării lucrării, studentul are obligativitatea de a corecta informaţiile respective conform standardele în vigoare.
Relaţiile, tabelele şi figurile se vor numerota şi se vor face referiri explicite în text. De exemplu:

Fig. 3.. Schema treptei mecanice de epurare.

„În figura 3 sunt prezentate …” / „Datele experimentale sunt trecute în tabelul 4 …”

Tabelul 4. Distribuţia punctelor de măsură.
Nr.crt.
P (Pa)
F(N)
S(m2)
1.               2.               3.               4.               
Cifrele care indică numărul relaţiei se vor include între paranteze şi se vor alinia pe verticală la dreapta. Atât în text cât şi în partea grafică se vor utiliza simbolurile şi terminologiile conform standardelor în vigoare. De asemenea este necesar ca simbolurile şi notaţiile utilizate să fie uniforme în toată lucrarea.
                                                  (1)

La redactare se indică, în majoritatea cazurilor ca relaţiile să se scrie separat de text, centrat faţă de lăţimea hârtiei, iar semnificaţia fiecărui termen se indică într-un rând separat, în ordinea în care acesta apare în relaţia respectivă. De exemplu:
P = F/S                                                           (2)
unde:
P este presiunea, în Pa,
F - forţa normală, în N,
S - suprafaţa, în m2.
Pentru orice informaţie, relaţie, tabel, grafic sau schemă de principiu preluate din literatura de specialitate se va indica în mod obligatoriu sursa bibliografica printr-o trimitere de forma: "folosind metoda descrisă în [2] s-a obţinut...". Cifra indică poziţia publicaţiei citate în lista bibliografică de la sfârşitul proiectului. De exemplu:

[1] Buzdugan, Gh., Izolarea antivibratorie, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1993.
[2] Le Roux, J.P., Comparation of sphericity indices as related to the hydraulic equivalence of setting grains, Journal of sedimentary Research, vol. 67, no. 3, 1997, p. 527 – 530.
[3] Murariu, G., Dariescu, C., Dariescu, M. A., Interacting fields - a complet analytical solution, Proceedings of the VI-th International Conference “ComTi” Timisoara, Romania, 2003, p. 238-239.
[4] Smith, J., U.S. Patent 8,143,241, 1998.

Bibliografia poate să cuprindă titluri de cărţi, articole sau surse internet, împreună cu toate datele de identificare (nume şi prenume, editura, anul, oraşul şi ţara în care au apărut sau orice date necesare pentru a putea identifica sursele de pe internet) şi se structurează în ordine alfabetică, după numele autorului principal. Toată bibliografia prezentată trebuie să fie folosită în cadrul lucrării. 
*Sursa: ub.ro

Totuşi vă recomand să descărcaţi Ghidul Complet.

     Acum, dacă am lămurit-o cu Licenţa, să trecem la Banchet....

     Pozele pe care le-am făcut eu le-am încărcat pe pagina de Facebook  deci le puteţi vedea ACOLO iar dacă vă place ce o să vedeţi le puteţi descărca în format mare de pe TRANSFER.

     După ce o să se mai adune poze de la fiecare poate o să fac şi un colaj...
    Să ne auzim cu bine! Successsssssssuri!

0 păreri:

Trimiteți un comentariu

Hey ce zici?